Translator Scandinavias allmänna villkor

Version 2022-06-13

Dessa allmänna villkor tillämpas i samband med köp av översättningstjänster och tilläggstjänster från Translator Scandinavia AB (nedan kallad leverantören).

 

1. Ansvar

Det åligger beställaren

 • att precisera uppdraget till leverantören,
 • att förse leverantören med sådana uppgifter och material att uppdraget kan utföras enligt beställarens önskemål såväl kvalitativt som inom givna tids- och kostnadsramar,
 • att alltid ha en för leverantören ansvarig kontaktperson, som har befogenhet att lämna för beställaren bindande besked i de frågor som avser uppdragets utförande,
 • att hålla tidsplanen vad gäller beställarens åtaganden,
  att meddela leverantören om eventuella anmärkningar i det levererade materialet omgående, senast inom 30 dagar efter leverans.

Det åligger leverantören

 • att upprätta och till beställaren skicka offert eller specifikation av överenskommelser med beställaren,
 • att precisera behovet av tid, underlag och annat material för att kunna fullgöra uppdraget,
 • att ställa en för uppdraget kvalificerad projektledare till beställarens förfogande,
 • att följa branschetiska normer för redbarhet, professionalism och sekretess,
 • att hålla tidsplanen vad gäller leverantörens åtaganden,
 • att erbjuda professionell, effektiv och trevlig service samt tydlighet i information om fakturor, administration och annan kommunikation.

Leverantören och beställaren måste hålla varandra informerade om sådant som kan ändra uppdragets art, såsom ändrade priser, arbetsmängd och deadline.

Leverantörens ekonomiska ansvarsskyldighet kan aldrig överstiga den summa som offererats för det aktuella uppdraget.

2. Sekretess

Leverantören ska behandla alla erhållna uppgifter om beställarens verksamhet konfidentiellt och i enlighet med branschetiska normer, såväl under samarbetets gång som efter att samarbetet upphört.

3. Personuppgifter och informationssäkerhet

i. Behandling av personuppgifter

Dokument som skickas för översättning kan innehålla personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig är det beställarens ansvar att få samtycke från de registrerade som nämns i dokument som skickas till leverantören för behandling eller att se till att en annan rättslig grund för behandlingen finns på plats.

När leverantörer behandlar (t.ex. översätter) dokument kan det – beroende på språk – vara nödvändigt att överföra dokumenten till underleverantörer som är baserade i ett tredjeland utanför EU/EES.

Om leverantören upptäcker att text som ska översättas innehåller känsliga personuppgifter informerar leverantören beställaren om det, och om möjligt anonymiserar leverantören dokumentationen innan uppdraget påbörjas. Om det inte går att anonymisera tar leverantören bort filerna från dess olika IT-system efter slutleverans. Se Translator Scandinavias integritetspolicy för mer information om hur leverantören hanterar personuppgifter.

ii.Lagring

Projektrelaterad dokumentation inklusive texter som ska översättas sparas i 7 år efter slutleverans. Översättningsprojekt som hanteras i CAT-verktyget Memsource raderas från verktyget efter ett år. Text i översättningsminnen (textdatabas som innehåller källtexten och översättning) sparas tills vidare om inget annat har överenskommits. Avtalsrelaterad dokumentation sparas tills vidare om inget annat har överenskommits.

4. Kostnadsberäkning

Leverantören kan lämna kostnadsberäkningar på sina tjänster. Dessa är ej bindande utan utgör en kvalificerad bedömning av vad kostnaderna för leverantörens tjänster kan komma att uppgå till. Parterna ska gemensamt ansvara för att avgiven kostnadsberäkning hålls. Parterna ska hålla varandra informerade om eventuella avvikelser.

5. Offert

Det åligger leverantören att på begäran offerera sina tjänster. Offerterna ska vara bindande med de reservationer som görs i dessa. Offerten ska innehålla pris med eventuella påslag, skatter och avgifter samt beräknad tidsåtgång för varje uppdrag. Leverantören är skyldig att meddela beställaren så snart avvikelser uppstår eller kan väntas uppstå. Beställaren ska medverka till att kostnads- och tidsplaner kan hållas.

6. Beställning

Arbetet påbörjas efter det att beställaren genom beställning godkänt lämnad offert eller på annat sätt godkänt att arbetet påbörjas.

7. Avbeställning

Beställaren har rätt att avbeställa uppdrag. Om beställaren begär att uppdraget ska avbrytas ska leverantören ersättas för de kostnader som uppkommit och om så efterfrågas tillhandahålla beställaren det material som producerats.

8. Betalningsvillkor

Fakturering sker efter leverans om inget annat avtalats. Kredittid är 30 dagar netto från fakturans ankomstdatum om inget annat avtalats.

Eventuella anmärkningar mot fakturan ska göras inom 10 dagar. För belopp som inte betalats på förfallodatum tillkommer dröjsmålsränta med 8 % över gällande referensränta.

9. Äganderätt och nyttjanderätt till slutprodukten

Slutprodukten som levereras till beställaren är beställarens egendom. Leverantören har dock rätt att fritt förfoga över och använda de ordlistor och översättningsminnen som skapats i samband med uppdraget.

10. Tvistig fordran

Tvistig fakturapost har beställaren rätt att innehålla till dess att tvisten är löst. Otvistiga delar av fakturan ska betalas i rätt tid.

11. Befrielsegrunder (Force Majeure)

Varken beställaren eller leverantören kan hållas ansvariga för försenade leveranser eller liknande om dessa orsakats av omständigheter som ingen av parterna råder över. Sådana orsaker kan till exempel vara naturkatastrofer, strejker, sjukdom osv.

12. Tvist och tillämplig lag

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte når uppgörelse ska tvister avgöras genom förenklat skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Svensk lag ska vara tillämplig på detta avtal.